GebärdenspracheLeichte SpracheAudioinhalteDownloads

Sprache wählen

Deutsch

Eine Seite des Bundesministeriums f. Gesundheit

Bundesministerium für Gesundheit
Information for foreign care workers
06:50 Uhr · 14. Oktober 2020

Information for foreign care workers

Find out here what you as a care worker from abroad have to consider when crossing the border and how to protect yourself against infection with the novel coronavirus.

Bild: Getty Images / Niedring/Drentwett

Information for foreign care workers in the following languages

German

Polish

Czech

Croatian

Hungarian

Romanian

Lithuanian

Bulgarian

Deutsch

Wie kann ich mich schützen?

 • Ähnlich wie bei der Grippe und anderen „einfachen“ Erkältungen sind es einfache Maßnahmen, mit denen man sich schützen kann: in die Armbeuge niesen oder husten, regelmäßiges Händewaschen, Händeschütteln vermeiden sowie mindestens 1,5 Meter Abstand zu anderen. Hier geht es zur Infografik "Infektionen vorbeugen: Die 10 wichtigsten Hygienetipps" der BZGA .

Was mache ich, wenn ich mich krank fühle?

 • Aktuell gilt besondere Vorsicht. Bleiben Sie zuhause, wenn Sie akute Atemwegserkrankungen haben und informieren Sie umgehend die Familie der Person, die Sie betreuen und pflegen. Das gilt auch bei „einfachen“ Erkältungen. Sofern Ihre Arbeit über eine Agentur vermittelt wurde, informieren Sie bitte auch umgehend die Agentur.

Was mache ich, wenn ich Symptome wie Husten, Halskratzen, Fieber, Schnupfen, evtl. auch Durchfall habe?

 • Melden Sie sich telefonisch in einer Arztpraxis. Sollte Ihr Hausarzt/Ihre Hausärztin nicht erreichbar sein, rufen Sie die bundesweite Hotline des Patientenservices unter Telefon 116 117 an. In vielen Regionen sind auch spezielle Corona-Hotlines geschaltet.
 • Informieren Sie bitte auch die Agentur, die Ihre Arbeit vermittelt hat bzw. die Familie des von Ihnen Gepflegten/Betreuten über ihre Symptome. Die Agentur/Familie kann Sie bei Sprachproblemen unterstützen.
 • Wichtig: Bei einem Notfall – wie z. B. akuter Atemnot –, wählen Sie die Rufnummer 112. Die Betreuung und Pflege muss sofort eingestellt werden. Informieren Sie ihre Agentur bzw. die Familie des von Ihnen Gepflegten/Betreuten, die für Ersatz bei Betreuung bzw. Pflege sorgen werden.

Was mache ich, wenn ich Kontakt zu einem an COVID-19 Erkrankten hatte, aber keine Symptome habe?

 • Informieren Sie unverzüglich telefonisch das Gesundheitsamt. Dort wird man das weitere Vorgehen mit Ihnen absprechen.
 • Das Gesundheitsamt, das für Sie zuständig ist, ist auf der Website des Robert Koch-Instituts (RKI) verzeichnet.
 • Wenn Sie sich in einem vom Robert Koch-Institut ausgewiesenen Risikogebiet bzw. einem in Deutschland besonders betroffenen Gebiet aufgehalten haben, sollten Sie – auch wenn sie keine Krankheitszeichen haben – unnötige Kontakte vermeiden und nach Möglichkeit zuhause bleiben. Welche Regionen (in Deutschland und international) als Risikogebiet ausgewiesen sind, erfahren Sie auf der Website des RKI.
 • Informieren Sie bitte auch die Agentur, die Ihre Arbeit vermittelt hat bzw. die Familie des von Ihnen Gepflegten/Betreuten. Die Agentur/Familie kann Sie bei Sprachproblemen unterstützen.

Was mache ich, wenn ich nach Rückkehr in mein Heimatland eine Coronavirus-Infektion feststelle?

 • Folgen Sie den Anweisungen, die in Ihrem Heimatland für diese Fälle gelten.
 • Informieren Sie die Agentur, die Sie nach Deutschland vermittelt hat bzw. die Familie des von Ihnen in Deutschland Gepflegten/Betreuten über Ihre Erkrankung.

Kann ich mich bei Menschen anstecken, die ich pflege?

 • Bei der Pflege von Menschen den empfohlenen Abstand von mindestens 1,5 Metern einzuhalten, ist in der Regel nicht möglich. Eine Ansteckungsgefahr besteht immer bei engem Kontakt mit Personen. Bitte beachten Sie die allgemeinen Regeln: In die Armbeuge niesen oder husten, regelmäßiges Händewaschen und Händeschütteln vermeiden. Beachten Sie die 10 wichtigsten Hygienetipps.

Wo finde ich Informationen zu den aktuellen Ein- und Ausreisebestimmungen?

 • Informationen zu Reisebeschränkungen, Quarantänemaßnahmen und Grenzkontrollen finden Sie auf der Webseite des Bundesinnenministeriums oder auf den Webseiten der Bundespolizei. Bitte erkundigen Sie sich auf der Internetseite des Bundeslandes, in das Sie einreisen oder Ihren Wohnsitz haben bzw. untergebracht sein werden, wie die Regelungen konkret aussehen.
 • Bitte informieren Sie sich auf der Webseite des Auswärtigen Amts, auf den Homepages der Deutschen Botschaften oder bei Ihrem jeweiligen Heimatland zu den aktuellen Reisehinweisen.

Polski

Jak się mogę zabezpieczyć?

 • Podobnie jak w przypadku grypy i innych "zwykłych" przeziębień, istnieją proste środki, które możesz podjąć, aby się zabezpieczyć: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem, należy regularnie myć ręce, unikać witania się uściskiem rąk i zachowywać co najmniej 1,5 metry odległości od innych: Federalnego Centrum Edukacji Zdrowotnej (BZGA) "Zapobieganie infekcjom: 10 najważniejszych wskazówek dotyczących higieny"

Co mam robić, gdy czuję się chory?

 • W chwili obecnej należy zachować szczególną ostrożność. Zostań w domu, gdy masz ostre dolegliwości układu oddechowego i niezwłocznie poinformuj o tym rodzinę osoby, którą się opiekujesz. Postępuj tak samo w przypadku "zwykłych" przeziębień. Jeżeli twoja praca została zorganizowana za pośrednictwem agencji, prosimy o niezwłoczne poinformowanie o tym również agencji.

Co mam zrobić, gdy mam objawy takie jak kaszel, drapanie w gardle, gorączkę, przeziębienie czy biegunkę?

 • Zgłoś się telefonicznie do gabinetu lekarskiego. Jeżeli nie możesz skontaktować się ze swoim lekarzem rodzinnym, zadzwoń na ogólnokrajową infolinię dla pacjentów pod numer 116 117. W wielu regionach funkcjonują również specjalne infolinie dot. koronawirusa.
 • Proszę również poinformować o swoich objawach agencję pośrednictwa pracy lub rodzinę osoby, którą się opiekujesz. W przypadku problemów językowych agencja/rodzina może udzielić ci wsparcia.
 • Ważne: w sytuacjach nagłych, takich jak stan ostrej niewydolności oddechowej, należy zadzwonić pod numer 112. W takiej sytuacji należy natychmiast przerwać opiekę. Proszę poinformować swoją agencję lub rodzinę osoby, którą się opiekujesz, by zorganizowali zastępstwo.

Co mam zrobić, jeżeli miałem kontakt z osobą chorą na COVID-19, ale nie mam żadnych objawów?

 • Niezwłocznie poinformuj telefonicznie urząd ds. zdrowia (Gesundheitsamt). Pracownicy urzędu omówią z tobą dalszy tryb postępowania.
 • Urząd ds. zdrowia, pod który podlegasz, jest wymieniony na stronie internetowej Instytutu Roberta Kocha (RKI). Na stronie internetowej RKI można dowiedzieć się, które regiony (w Niemczech i w innych państwach) są wyznaczonymi strefami zagrożenia.
 • Jeżeli przebywałeś w strefie zagrożenia wyznaczonej przez Instytut Roberta Kocha lub w strefie szczególnego nasilenia choroby w Niemczech, to nawet gdy nie masz żadnych oznak choroby powinieneś unikać niepotrzebnych kontaktów i w miarę możliwości pozostać w domu. Na stronie internetowej RKI można dowiedzieć się, które regiony (w Niemczech i w innych państwach) są wyznaczonymi strefami zagrożenia.
 • Proszę również poinformować agencję pośrednictwa pracy lub rodzinę osoby, którą się opiekujesz. W przypadku problemów językowych agencja/rodzina może udzielić ci wsparcia.

Co mam zrobić, gdy po powrocie do ojczyzny zostanie u mnie stwierdzone zarażenie koronawirusem?

 • Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi takich przypadków, obowiązującymi w twoim kraju.
 • Poinformuj o swojej chorobie agencję, która skierowała cię do pracy lub rodzinę osoby, którą opiekowałeś się w Niemczech.

Czy mogę zarazić się od osoby, którą się opiekuję?

 • Zazwyczaj przy wykonywaniu zabiegów pielęgnacyjnych nie jest możliwe zachowanie zalecanej odległości, która wynosi co najmniej 1,5 metry. Przy bliskim kontakcie z ludźmi zawsze istnieje ryzyko zarażenia. Proszę przestrzegać ogólnych zasad: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem, należy regularnie myć ręce, unikać witania się uściskiem rąk. Postępuj zgodnie z 10 najważniejszymi wskazówkami dotyczącymi higieny. "Zapobieganie zarażeniu: 10 najważniejszych wskazówek dotyczących higieny".

Gdzie znajdę informacje na temat aktualnych przepisów dotyczących wjazdów i wyjazdów?

 • Informacje na temat ograniczeń w podróżowaniu, kwarantanny i kontroli granicznych znajdziecie Państwo na stronie internetowej Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych lub na stronach internetowych Policji Federalnej. Proszę zasięgnąć informacji na stronie internetowej kraju związkowego, do którego będziecie Państwo wjeżdżać lub w którym znajduje się Państwa miejsce zamieszkania lub zakwaterowania, jakie konkretne przepisy w nim obowiązują.
 • Z aktualnymi wskazówkami dotyczącymi podróżowania można zapoznać się na stronie internetowej Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, na stronach internetowych ambasad Niemiec lub na stronie internetowej swojego kraju ojczystego.

Česky

Jak se mohu chránit?

 • Podobně, jako je tomu u chřipky a jiných „jednoduchých“ nachlazeních existují jednoduchá opatření, jimiž se můžeme chránit: kýchat nebo kašlat do rukávu na předloktí, pravidelně si mýt ruce, vyhýbat se potřesení rukou, dodržovat vzájemný odstup 1,5 metrů. Informační leták "Prevence proti infekcím: 10 nejdůležitějších hygienických zásad" Spolkové centrály pro zdravotní osvětu (BZGA).

Co mám dělat, když se cítím nemocen/nemocná?

 • Aktuálně platí: buďte mimořádně opatrní. Zůstaňte doma, máte-li akutní onemocnění dýchacích cest a ihned informujte rodinu osoby, kterou ošetřujete a o kterou pečujete. To platí také u „jednoduchého“ nachlazení. Pokud byla Vaše pracovní činnost zprostředkována nějakou agenturou, prosím informujte také okamžitě tuto agenturu.

Co mám dělat, jestliže mám příznaky jako je kašel, škrábání v krku, horečka, rýma, popř. také průjem?

 • Ohlašte se telefonicky v některé lékařské praxi. Není-li dostupný Váš domácí lékař/dostupná Vaše domácí lékařka, zavolejte na celostátní horkou linku služeb pro pacienty na telefonním čísle 116 117. V mnohých regionech jsou také zapojeny speciální horké linky Corona.
 • Prosíme informujte o svých příznacích také agenturu, která zprostředkovala Vaši práci popř. rodinu, o jejíhož člena pečujete/jejíhož člena ošetřujete. Agentura/rodina Vás může podpořit v případě jazykových problémů. Důležité: V případě nouze - například při akutních dýchacích potížích - volejte číslo 112. Ošetřování a péči musíte okamžitě ukončit. Informujte svou agenturu, popř. rodinu, o jejíhož člena pečujete/jejíhož člena ošetřujete, ti se postarají o náhradu.

Co mám dělat, jestliže jsem měl/a kontakt s osobou, která onemocněla virem COVID-19, ale nemám žádné příznaky?

 • Informujte neprodleně telefonicky zdravotní úřad (Gesundheitsamt). Projednají s Vámi další postup.
 • Pro Vás příslušný zdravotní úřad je uveden na webových stránkách ústavu Roberta Kocha (Robert Koch-Institut, (RKI)). Regiony, vyhlášené jako rizikové (v Německu a v zahraničí), najdete na webové stránce ústavu RKI.
 • Jestliže jste se zdržoval/a v oblasti vyznačené ústavem Roberta Kocha za rizikovou popř. v oblasti, která je v Německu obzvláště zasažena, měl/a byste se vyhnout zbytečným kontaktům s jinými osobami a pokud možno zůstat doma, i když nemáte žádné známky onemocnění. Regiony, vyhlášené jako rizikové (v Německu a v zahraničí), najdete na webové stránce ústavu RKI.
 • Informujte prosím také agenturu, která zprostředkovala Vaši práci popř. rodinu, o jejíhož člena pečujete/jejíhož člena ošetřujete. Agentura/rodina Vás může podpořit v případě jazykových problémů.

Co mám dělat, zjistím-li po návratu do domovské země, že jsem nakažen/a koronavirem?

 • Řiďte se pokyny, které pro tyto případy platí ve Vaší domovské zemi. b) Informujte o svém onemocnění agenturu, která zprostředkovala Vaši práci do Německa popř. rodinu, o jejíhož člena jste v Německu pečoval/a či jejíhož člena jste ošetřoval/a.

Mohu se nakazit od lidí, o něž pečuji?

 • Při péči o lidi zpravidla není možné dodržovat doporučený odstup alespoň 1,5 metry. Nebezpečí nákazy existuje vždy při úzkém kontaktu s osobami. Dodržujte prosím všeobecná pravidla: kýchat nebo kašlat do rukávu na předloktí, pravidelně si mýt ruce a vyhýbat se potřesení rukou. Dodržujte 10 nejdůležitějších hygienických zásad. Informační leták "Prevence proti infekcím: 10 nejdůležitějších hygienických zásad".

Kde najdu informace o aktuálních podmínkách vstupu do SRN a vycestování?

 • Informace o cestovních omezeních, karanténních opatřeních a kontrolách na hranicích najdete na webových stránkách spolkového ministerstva vnitra nebo na webových stránkách federální policie. Informujte se prosím na internetové stránce spolkové země, do níž pocestujete nebo v níž máte své bydliště popř. v níž budete ubytováni, jaké podmínky jsou konkrétně stanoveny. b) O aktuálních pokynech pro cestování se prosím informujte na webové stránce ministerstva zahraničí, na domovských stránkách německých zastupitelských úřadů nebo ve své domovské zemi.

Hrvatski

Kako se mogu zaštiti?

 • To su jednostavne mjere slično onih kao kod gripe ili drugih "običnih" prehlada, sa kojima se možete zaštiti: Kihajte ili kašljite samo u predeo savijenog lakta, perite ruke redovito, izbjegavajte rukovanje i držite razdaljinu ka drugim osobama od najmanje 1,5 metra: "Spriječavanje infekcije: 10 najbitnijih savjeta za higijenu" izdatih od Savezne centrale za zdravstveno prosvjećivanje (BZGA)

Što da činim ako se osjećam bolesnim / bolesnom?

 • Aktualno je potrebna posebna opreznost. Ako imate akutne probleme s respiratornim organima, ostanite doma i neodložno obavijestite obitelj one osobe koju skrbite i njegujete. To isto vrijedi i kod "običnih" prehlada. Ukoliko je Vaš radni učinak posredovan preko agencije, molimo Vas, neodložno obavijestite također i agenciju.

Što da činim ako imam simptome kao što su kašalj, grebanje u grlu, temperaturu, kijavicu, eventualno i proljev?

 • Javite se telefonskim putem u ordinaciji liječnika. Ako je Vaš obiteljski liječnik / Vaša obiteljska liječnica nedostupačan / nedostupačna, pozovite hotline koji je za cijelu teritorij države dostupačan pod brojem: 116 117. U mnogim područjima uključeni su specijalne corona hotline-veze.
 • Molimo Vas, obavijestite o Vašim simptomima agenciju, koja je posredovala Vaš rad, odnosno obitelj osobe koju njegujete / srbite. Agencija / obitelj Vam može dati potporu u slučaju problema s jezikom.
 • Bitno: U hitnim slučajevima - primjerice kod akutnog ponestajanja daha - pozovite broj 112. Morate odmah obustaviti rad skrbi i njege. Obavijestite agenciju, odnosno obitelj osobe koju njegujete / skrbite, koji će se pobrinuti za zamjenu u skrbi, odnosno kod njege.

Što da činim ako sam imao/imala kontakt s osobom oboljelom od virusa COVID-19, ali ja nemam simptome?

 • Neodložno obavijestite telefonskim putem zdravstveni zavod. Tamo će se s Vama dogovoriti svi daljnji postupci.
 • Zdravstveni zavod, koji je za Vas nadležan, naveden je u spisku na internet stranici Instituta Robert-Koch (RKI). Koja su područja (u Njemačkoj ili međunarodno) označena kao rizična područja, možete saznati na internet stranici RKI (Instituta Robert-Koch).
 • Ako ste boravili u nekom području koji je od Instituta Robert-Koch označen kao rizično područje, odnosno u nekoj posebno pogođenoj oblasti u Njemačkoj, trebali bih - iako ne pokazujete nikakve simptome bolesti - izbjegavati nepotrebne kontakte, te po mogućnosti ostati doma. Koja su područja (u Njemačkoj ili međunarodno) označena kao rizična područja, možete saznati na internet stranici RKI (Instituta Robert-Koch).
 • Obavijestite agenciju, koja je posredovala Vaš rad, odnosno obitelj osobe koju njegujete / srbite. Agencija / obitelj Vam može pružiti potporu kod problema s jezikom.

Što da činim kada nakon povratka u domovinu ustvrdim postojanje infekcije coronavirusom?

 • Slijedite upute koje u takvim slučajevima vrijede u Vašoj domovini.
 • Obavijestite o bolesti agenciju, koja Vas je posredovala u Njemačku na rad, odnosno obitelj osobe koju ste njegovali i skrbili u Njemačkoj.

Da li se mogu zaraziti od osoba koje njegujem?

 • Kod njege osoba, po pravilu, nije moguće poštivati preporuku pridržavanja razdaljine od najmanje 1,5 metra. Opasnost od infekcije postoji uvjek kod uskog kontakta s osobama. Molimo Vas poštivajte slijedeća opća pravila: Kihajte ili kašljite u predeo savijenog lakta, redovno perite ruke i izbjegavajte rukovanje. Pridržavajte se 10 najbitnijih savjeta za higijenu: "Spriječavanje infekcije: 10 najbitnijih savjeta za higijenu".

Gdje mogu naći obavještenja o aktualnim odredbama za ulazak i izlazak iz zemlje?

 • Obavještenja o ograničenjima kod putovanja, o mjerama karantina i pograničnim kontrolama možete naći na stranicama Saveznog ministarstva unutarnjih djelatnosti u internetu ili na web stranici Savezne policije. Molimo, informirajte se na internet stranici pokrajine, u koju želite doputovati ili u mjestu Vašeg prebivališta, odnosno gdje ćete prebivati, koje konkretne regulative vrijede. b) Molimo, informirajte se u svezi aktualnih uputa za putovanja na stranici Saveznog ministarstva vanjskih poslova, na stranici Veleposlanstva Njemačke ili u Vašoj odgovarajućoj domovini.

Magyar

Hogyan lehet védekeznem?

 • Az influenza és más "egyszerű" meghűlések kezeléséhez hasonló egyszerű módszerekkel lehet védekezni: tüsszentsen vagy köhögjön a könyökhajlatába, mosson rendszeresen kezet és kerülje a kézfogást, valamint lehetőleg tartson mindenkihez legalább 1,5 méteres távolságot. A fertőzések megelőzése: a 10 legfontosabb higiénés javaslat“ a Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (a német országos egészségügyi felvilágosító központ, BZGA) kiadásában

Mi a teendőm, ha betegnek érzem magam?

 • Pillanatnyilag megkülönböztetett óvatosság ajánlatos. Maradjon otthon, ha heveny légúti megbetegedés tüneteit tapasztalja és haladéktalanul tájékoztassa az Ön által gondozott és ellátott személy családját. Ez vonatkozik az "egyszerű" meghűlések esetére is. Amennyiben Ön munkaközvetítő ügynökség útján került Németországba, haladéktalanul tájékoztassa az ügynökséget.

Mi a teendőm, ha köhögök, kapar a torkom, lázam van, náthás vagyok, esetleg hasmenésem van?

 • Hívjon fel telefonon egy háziorvosi rendelőt. Amennyiben az Ön háziorvosa nem elérhető, hívja fel az egész Németországban elérhető betegellátó szolgálat sürgősségi telefonszolgálatát (Hotline), ennek telefonszáma 116 117. Számos körzet rendelkezik speciális korona sürgősségi telefonszolgálattal (Corona-Hotline) is.
 • Kérjük, tájékoztassa a munkaközvetítő ügynökséget, illetve az Ön által gondozott/ellátott személy családját is a tünetekről. Az ügynökség/család támogatja Önt, amennyiben nem beszéli jól a német nyelvet.
 • Fontos: veszélyhelyzetben – például heveny légszomj esetén – hívja a 112-es telefonszámot. A gondozást és ápolást azonnal meg kell szakítani. Tájékoztassa a munkaközvetítő ügynökséget, illetve az Ön által gondozott/ellátott személy családját, akik gondoskodnak majd a gondozás, illetve ápolás pótlásáról.

Mi a teendőm, ha közeli kapcsolatba kerültem egy COVID-19 vírustól megbetegedett személlyel, de nem tapasztalok tüneteket?

 • Haladéktalanul tájékoztassa telefonon a közegészségügyi hivatalt. Ott megbeszélik Önnel a további követendő eljárást.
 • Az Ön esetében illetékes közegészségügyi hivatal megtalálható a Robert-Koch-Institut (Robert Koch Intézet, RKI) weboldalán. A kockázatos régióknak (Németországban és külföldön) tekinthető területeket a Robert Koch Intézet weboldalán találja.
 • Amennyiben Ön a Robert Koch Intézet által kockázatosnak ítélt területen, illetve Németországban valamelyik különösen érintett vidékén tartózkodott, még abban az esetben is kerülje a nem feltétlenül szükséges kapcsolatokat, ha nem tapasztal betegségre utaló tünetet és lehetőség szerint maradjon is otthon. A kockázatos régióknak (Németországban és külföldön) tekinthető területeket a Robert Koch Intézet weboldalán találja.
 • Kérjük, tájékoztassa a munkaközvetítő ügynökséget, illetve az Ön által gondozott/ellátott személy családját is. Az ügynökség/család támogatja Önt, amennyiben nem beszéli jól a német nyelvet.

Mi a teendőm, ha visszaérkeztem a hazámba és ezután észlelem a koronavírus fertőzést?

 • Kérjük, kövesse a hazájában erre az esetre érvényes utasításokat.
 • Tájékoztassa megbetegedéséről az Önt Németországba kiközvetítő ügynökséget, illetve a az Ön által Németországban gondozott/ellátott személy családját.

Elkaphatom-e a fertőzést az általam ápolt személyektől?

 • Ápolás közben a javasolt minimum 1,5 méteres távolság általában nem betartható. A fertőzés veszélye minden esetben fennáll, ha az emberek szoros közelségbe kerülnek egymással. Kérjük, tartsa be a következő általános szabályokat: tüsszentsen vagy köhögjön a könyökhajlatába, mosson rendszeresen kezet és kerülje a kézfogást. Kérjük, tartsa be a 10 legfontosabb higiénés ajánlást. „A fertőzések megelőzése: a 10 legfontosabb higiénés javaslat“.

Hol találok tájékoztatást az aktuális be- és kiutazással kapcsolatos rendelkezésekről?

 • az utazási korlátozásokkal, karanténnal kapcsolatos intézkedésekkel és határellenőrzéssel kapcsolatos információk a következő honlapokon találhatók: a Belügyminisztérium honlapja vagy a Szövetségi Rendőrség honlapjai. Kérem, hogy a konkrét szabályozásokról annak a szövetségi tartománynak a honlapján tájékozódjon, amelyik tartományba a beutazását tervezi vagy amelyik a lakóhelye szerint illetékes, illetve amelyikben a szállása lesz.
 • Kérem, tájékozódjon a német Külügyminisztérium honlapján, a német nagykövetségek honlapjain vagy a saját országában az aktuális utazási információkat illetően.

Românesc

Cum pot să mă feresc?

 • Asemănator ca la gripă şi la alte răceli "simple" sunt simple măsurile cu care ne putem feri: strănutăm sau tuşim în plica cotului, ne spălăm pe mâini în mod regulat, evităm să dăm mâna şi ţinem distanţa de cel puţin 1,5 metri de alţii. "Prevenirea infectărilor: cele 10 indicaţii mai importante de igienă" ale Centralei federale de educaţie sanitară (BZGA)

Ce să fac, dacă mă simt bolnav/ă?

 • În prezent contează în primul rând precauţia. Rămâneţi acasă, dacă aveţi îmbolnăviri acute ale căilor respiratorii şi informaţi neîntârziat familia persoanei pe are o îngrijiţi şi asistaţi. Aceasta este valabil şi în cazul unor răceli "simple". În cazul în care ocupaţia v-a fost mijlocită printr-o agenţie, vă rugăm să o informaţi neîntârziat şi pe aceasta.

Ce să fac dacă am simptome cum e tuse, zgârieturi în gât, febră, guturai, eventual şi diaree?

 • Anunţati-vă telefonic la un cabinet medical. Dacă medicul/doctoriţa de familie nu poate fi abordabil/ă sunaţi la hotline-ul pentru pacienţii din toată Germania sub numărul de telefon 116 117. În numeroase regiuni sunt instalate şi hotline-urin speciale pentru corona-virus.
 • Vă rugăm informaţi despre simptomele pe care le aveţi şi agenţia care a mijlocit serviciul dumneavoastră, resp. familia persoanei aflate în grija/ asistenţa dumneavoastră. Agenţia/familia vă poate ajuta dacă aveţi probleme cu limba germană.
 • Important: Într-un caz de urgenţă - de exemplu dispnee acută - sunaţi la numărul de telefon 112. Îngrijirea şi asistenţa trebuie oprite imediat. Informaţi agenţia dvs. resp. familia persoanei îngrijite/asistate de dvs., care se vor ocupa de un înlocuitor pentru îngrijire resp. asistenţă.

Ce să fac dacă am avut contact cu o persoană îmbolnăvită cu COVID-19, dar nu am simptome?

 • Informaţi neîntârziat telefonic Serviciul de igienă publică (Gesundheitsamt). Acolo se va conveni cu dumneavoastră procedura pe care o veţi urma.
 • Gesundheitsamt-ul competent pentru dumneavoastră este trecut pe site-ul Institutului Robert-Koch (RKI). Care sunt regiunile desemnate drept regiuni de risc în Germania şi internaţional aflaţi pe site-ul Institutului Robert Koch.
 • Dacă v-aţi aflat într-o regiune desemnată de Institutul Robert Koch drept regiune de risc, resp. într-o regiune deosebit de afectată din Germania, ar trebui − chiar dacă nu aveţi simptome de boală − să evitaţi contacte care nu sunt necesare şi pe cât posibil să rămâneţi acasă. Care sunt regiunile desemnate drept regiuni de risc în Germania şi internaţional aflaţi pe site-ul Institutului Robert Koch.
 • Vă rugăm informaţi deasemenea agenţia care v-a mijlocit locul de muncă resp.familia persoanei îngrijite/asistate de dumneavoastră. Familia/agenţia vă vor putea ajuta dacă aveţi probleme cu limba germană

Ce să fac dacă după întorcerea acasă constat o infecţie cu corona-virus?

 • Daţi curs indicaţiilor valabile pentru acest caz în ţara dumneavoastră.
 • Informaţi agenţia care v-a mijlocit în Germania resp. familia pesoanei în Germania îngrijită/asistată de dumneavoastră despre îmbolnăvirea dumneavoastră.

Mă pot eu infecta de la persoanele pe care le îngrijesc?

 • În timpul îngrijirii persoanelor de regulă nu este posibilă menţinerea distanţei de 1,5 metri. La contactul direct cu persoane există mereu pericol de infecţie. Vă rugăm respectaţi regulile generale: de strănutat şi tuşit în plica cotului, de spălat pe mâini în mod regulat şi de evitat a se da mâna. Respectaţi cele 10 reguli principale de igienă. "Prevenirea infecţiilor: Cele 10 reguli mai importante ale igienei."

Unde găsesc informaţii privind noile dispoziţii de intrare şi ieşire din ţară?

 • Informaţii privind restricţiile de călătorie, măsurile de carantină şi controale la graniţă le găsiţi pe site-ul Ministerului federal de interne sau pe site-urile Poliţiei federale . Vă rugăm să vă informaţi pe website-ul Landului federal în care călătoriţi sau în care veţi avea domiciliul sau veţi fi cazat, care sunt reglementările concrete.
 • Vă rugăm să vă informaţi cu privire la indicaţiile actuale de călătorie pe site-ul Ministerului de Externe, pe website-urile Ambasadelor Republicii Federale Germania sau în ţara dumneavoastră respectivă.

Lietuvis

Kaip man apsisaugoti?

 • Panašiai kaip ir gripo ar kito „įprasto“ peršalimo atvejais, priemonės, kurios padeda apsisaugoti, yra paprastos: čiaudėti arba kosėti į alkūnės linkį, dažnai plauti rankas, vengti rankos paspaudimų ir laikytis nuo kitų asmenų 1,5 metrų atstumo. Infekcijų prevencija: 10 svarbiausių higienos patarimų“, kurią parengė Vokietijos nacionalinis sveikatos švietimo centras (BZGA).

Ką man daryti, jei pajusiu ligos simptomus?

 • Šiuo metu taikomos ypatingos atsargos priemonės. Jei Jums pasireiškė ūminių kvėpavimo takų ligos simptomai, likite namuose ir nedelsdami informuokite asmens, kurį Jūs prižiūrite ir slaugote, šeimos narius. Tai reikia daryti ir „įprasto“ peršalimo atveju. Jei darbą Jums parūpino agentūra, nedelsdami informuokite ir agentūrą.

Ką man daryti, jei man pasireiškė tokie simptomai kaip kosulys, gerklės perštėjimas, karščiavimas, sloga, galbūt ir viduriavimas?

 • Telefonu susisiekite su gydytoju. Jei su savo namų gydytoju ar gydytoja susisiekti nepavyks, skambinkite visoje Vokietijoje veikiančia karštąja pacientų aptarnavimo linija telefonu 116 117. Daugelyje regionų veikia ir specialiosios karštosios linijos, informuojančios tik koronaviruso klausimais.
 • Apie savo simptomus prašome taip pat informuoti agentūrą, kuri parūpino Jums darbą ir (arba) Jūsų prižiūrimo ir slaugomo asmens šeimos narius. Agentūra / šeima gali padėti Jums susidūrus su kalbos sunkumais.
 • Svarbu: skubiu atveju – kaip, pavyzdžiui, prasidėjus ūminiam dusulio priepuoliui, – skambinkite bendruoju pagalbos tarnybų numeriu 112. Reikia nedelsiant nutraukti priežiūros ir slaugos veiklą. Informuokite agentūrą ir (arba) Jūsų prižiūrimo ir slaugomo asmens šeimos narius, jie pasirūpins, kad iš Jūsų būtų perimta priežiūra ir (arba) slauga.

Ką man daryti, jei turėjau sąlytį su asmeniu, sergančiu COVID-19 infekcija, tačiau pats neturiu jokių ligos simptomų?

 • Nedelsdami telefonu informuokite Vokietijos nacionalinį visuomenės sveikatos centrą (Gesundheitsamt). Jo darbuotojai aptars su Jumis, kaip toliau elgtis.
 • Kompetentingą Vokietijos nacionalinį visuomenės sveikatos centrą galite rasti Roberto Kocho instituto (Robert Koch-Institut, RKI) interneto svetainėje. Kokie regionai (Vokietijoje ir pasaulyje) yra priskirti rizikos grupei, sužinosite internetinėje RKI svetainėje.
 • Jei lankėtės Roberto Kocho instituto rizikos grupei priskirtame regione arba Vokietijos regione, kuriame užregistruota ypač daug susirgimo atvejų, turėtumėte – net ir neturėdami būdingų ligos simptomų – vengti nereikalingo bendravimo ir pagal galimybę likti namuose. Kokie regionai (Vokietijoje ir pasaulyje) yra priskirti rizikos grupei, sužinosite internetinėje RKI svetainėje.
 • Taip pat prašome informuoti agentūrą, kuri tarpininkavo Jums susirandant darbą, ir (arba) Jūsų prižiūrimo / slaugomo asmens šeimos narius. Agentūra / šeimos nariai galės Jums padėti susidūrus su kalbos sunkumais.

Ką man daryti, jei grįžus į tėvynę man bus nustatyta koronaviruso infekcija?

 • Sekite nurodymus, kurie tokiais atvejais galioja Jūsų tėvynėje.
 • Informuokite apie savo ligą agentūrą, kuri tarpininkavo surasdama Jums darbą Vokietijoje ir (arba) Vokietijoje prižiūrimo / slaugomo asmens šeimos narius.

Ar galiu užsikrėsti nuo žmonių, kuriuos slaugau?

 • Paprastai neįmanoma nuo slaugomų asmenų išlaikyti rekomenduojamą mažiausiai 1,5 metrų atstumą. Turint glaudų sąlyti su kitais asmenimis, pavojus užsikrėsti visada yra. Laikykitės bendrų taisyklių: čiaudėti arba kosėti į alkūnės linkį, reguliariai plauti rankas ir vengti rankos paspaudimų. Laikykitės 10-ties svarbiausių higienos patarimų. „Infekcijų prevencija: 10 svarbiausių higienos patarimų“.

Kur man rasti naujausią informaciją apie atvykimo ir išvykimo tvarką?

 • informaciją apie kelionių apribojimus, karantiną ir pasienio kontrolę rasite Vokietijos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje arba Vokietijos federalinės policijos interneto svetainėse. Kaip šią tvarką reglamentuoja federalinė žemė, į kurią ketinate vykti arba kurioje ketinate apsigyventi ar apsistoti, sužinosite tos federalinės žemės interneto svetainėje.
 • Naujausias rekomendacijas dėl kelionių rasite Vokietijos užsienio reikalų ministerijos interneto svetainėje, Vokietijos ambasados tinklalapyje arba pasidomėkite savo tėvynėje.

български

Как мога да се предпазя?

 • Подобно на грипа и други „обикновени“ настинки, може да се предпазите чрез обикновени мерки: кихане или кашлица в сгъвката на лакътя, редовно миене на ръцете, избягване на ръкостискания както и спазване на поне 1,5 метра дистанция от другите.. ИНФОГРАФИКА „Предотвратяване на инфекции: 10-те най-важни съвета за хигиената“ на Федералната централа за здравна просвета (BZGA)

Как да постъпя, ако се почувствам болен?

 • В момента се изисква особена предпазливост. Останете у дома, ако имате остри заболявания на дихателните пътища и незабавно информирайте семейството на човека, когото гледате. Това важи и за „обикновени“ настинки. Ако работното Ви място е било организирано с посредничество на агенция, моля, незабавно уведомете също така и агенцията.

Как да постъпя, ако проявя симптоми като кашлица, драскане в гърлото, висока температура, хрема, евентуално също и стомашно разстройство?

 • Обадете се по телефона в лекарски кабинет. Ако не може да се свържете с Вашия домашен лекар/Вашата домашна лекарка, тогава се обадете на валидната за цялата Федерална република гореща линия за обслужване на пациенти на телефонен номер 116 117. В много региони са активирани и специални горещи линии за коронавирус.
 • Моля да информирате също така и агенцията, която е посредничила за работата ви или семейството на човека, когото/която гледате за Вашите симптоми. Агенцията/семейството може да ви подкрепи при наличие на езикови проблеми.
 • Нещо важно: В случай на спешност – като например остър недостиг на въздух - позвънете на 112. Грижите по гледането на пациента трябва да бъдат прекратени незабавно. Информирайте Вашата агенция или семейството на човека, за когото се грижите/когото гледате, те ще се погрижат за човек, който ще Ви замести в гледането.

Как да постъпя, ако съм бил в контакт със заразен от COVID-19, но нямам симптоми?

 • Информирайте незабавно здравната служба по телефона. От там ще договорят с Вас по-нататъшните действия.
 • Здравната служба, която е компетентна за Вас, е обозначена на уеб страницата на института „Роберт Кох“ (RKI). Можете да разберете кои региони (в Германия и по света) са идентифицирани като рискови зони на уеб страницата на RKI.
 • Ако сте пребивавали в рисков регион, идентифициран като такъв от института „Роберт Кох“ или ако сте били в особено засегнат регион в Германия трябва да избягвате ненужни контакти - дори и да нямате признаци на заболяване - и по възможност да си останете у дома. Можете да разберете кои региони (в Германия и по света) са идентифицирани като рискови зони на уеб страницата на RKI.
 • Моля да информирате също така и агенцията, която е посредничила за работата ви или семейството на човека, когото/която гледате за Вашите симптоми. Агенцията/семейството може да ви подкрепи при наличие на езикови проблеми.

Как да постъпя, ако открия коронавирусна инфекция, след като се завърна в родината си?

 • Спазвайте инструкциите, които са валидни за такива тези случаи във вашата родна страна.
 • Информирайте агенцията, която е посредничила за работата ви в Германия, съотв. семейството на човека, когото/която сте гледали в Германия за Вашето заболяване.

Мога ли да се заразя от хората, за които се грижа?

 • При гледането и грижата за хора е по правило невъзможно да се спазва препоръчаната дистанция от минимум 1,5 метра. Опасност от заразяване съществува винаги при наличие на тесни контакти с хора. Моля, спазвайте общите правила: кихане или кашлица в сгъвката на лакътя, редовно миене на ръцете, избягване на ръкостискания. Съобразявайте се с 10-те най-важни съвета за хигиената: „Предотвратяване на инфекции: 10-те най-важни съвета за хигиената“.

Къде мога да намеря информация за актуалните разпоредби при влизане и излизане от Германия?

 • Информация за ограничения при пътувания, мерки за карантина и гранични проверки може да намерите на уеб сайта на Федералното министерство на вътрешните работи или на уеб страницата на Федералната полиция. Моля, информирайте се на уеб страницата на федералната провинция, за която пътувате или в която живеете постоянно, съотв. сте настанени, какви са конкретните разпоредби.
 • Моля, информирайте се на уеб страницата на Федералното външно министерство на адрес, на уеб страниците на германските посолства или чрез Вашата родна страна за актуални съвети за пътуващи.